Wpływ czynników ryzyka na rozpoczęcie karmienia piersią

new mother in bed in the hospital using the Symphony double breast pump-her midwife by her side talking to her

Aktywacja wydzielania

„Napłynięcie” pokarmu zwykle następuje w okresie od 24 do 72 godzin po porodzie. Inicjuje (rozpoczyna) wzrost ilości mleka.

Opóźniona aktywacja wydzielania 

Jest definiowana jako wrażenie braku lub niewielkiej pełności lub wypływu z piersi > 72 godziny po porodzie. 1

Kobiety doświadczające opóźnionej aktywacji wydzielania są o 60% bardziej narażone na zaprzestanie karmienia piersią po 4 tygodniach. 2

Istnieją pewne stany lub okoliczności, które narażają matki na ryzyko opóźnionej aktywacji wydzielania.

Czynniki ryzyka powinny być określane przed i po urodzeniu, ponieważ mogą one negatywnie wpłynąć na karmienie piersią i ogólną produkcję mleka.

Wiele z tych czynników ryzyka można ocenić przed porodem:  

 • Otyłość matki 3, 5
 • Cukrzyca 1, 6
 • Operacja zmniejszenia piersi 7
 • Pierwszy poród 1, 6, 8
 • Wywołanie porodu – w porównaniu z kobietami, u których poród jest spontaniczny, te, u których poród wywołano, są bardziej narażone na cięcie cesarskie, znieczulenie zewnątrzoponowe, nacięcie krocza i krwotok poporodowy. 8, 9
 • Planowane cesarskie cięcie 10

Podczas porodu lub po nim można zaobserwować następujące czynniki ryzyka: 

 • Nieplanowane cesarskie cięcie 11
 • Stresujący lub przedłużony poród, Stres/ból psychospołeczny 9, 12-14
 • Krwotok poporodowy (PPH) 1, 15
 • Wcześniak lub późny wcześniak 1, 16
 • Rozdzielenie matki i noworodka 1, 17
 • Opóźnione pierwsze karmienie piersią 18
 • Karmienie piersią (lub odciąganie) < 8 razy na dobę 19, 20

Niezbędne jest podjęcie szybkich kroków mających na celu zminimalizowanie wpływu tych stanów na przyszłą laktację. 

Wystandaryzowany protokół laktacji „narażonej na ryzyko matki”, który obejmuje: 

 • Identyfikację narażonych na ryzyko kobiet jeszcze w trakcie ciąży
 • Najlepsze praktyki skutecznego wczesnego wsparcia laktacyjnego dla kobiet ze zidentyfikowanymi czynnikami ryzyka

Edukacja kobiet w ciąży i ich rodzin w zakresie: 

 • Różnych etapów laktacji
 • Procesu produkcji mleka
 • Czynników ryzyka związanych z opóźnioną aktywacją wydzielania
 • Najlepszej praktyki zapewnienia odpowiedniej ilości mleka

Wszystkim kobietom w ciąży powinna być oferowana ocena predyspozycji do laktacji: 

 • Wszelkie czynniki ryzyka należy udokumentować i przekazać w dokumentacji medycznej matki
 • Zapewnić edukację kobietom w ciąży oraz przeprowadzać z nimi rozmowy na temat ich sytuacji

Edukacja personelu szpitalnego na temat: 

 • Różnych etapów laktacji
 • Procesu produkcji mleka
 • Czynników ryzyka związanych z opóźnioną aktywacją wydzielania
 • Najlepszej praktyki zapewnienia odpowiedniej ilości mleka w ramach protokołu laktacji „matki narażonej na ryzyko”

Inicjacja laktacji:

 • Wspomaga wczesną, częstą i optymalną stymulację piersi
 • Zapobiega opóźnieniom inicjacji
 • Wykazano, że laktatory szpitalne naśladujace wzorzec ssania noworodka pomagają narażonym na ryzyko matkom osiągać odpowiednią ilość mleka w przypadku opóźnionej aktywacji wydzielania 21-24

Dowiedz się więcej na temat ochrony laktacji u matek narażonych na ryzyko.

Wnioski 

Odpowiednia interwencja kliniczna we właściwym czasie zapewnia matce najlepszą szansę na osiągnięcie jej celów związanych z laktacją.

U niektórych matek, w przypadku wystąpienia zagrożenia, może być konieczne zwiększenie stymulacji piersi oraz całkowite opróżnienie piersi poprzez odciąganie pokarmu i odciąganie ręczne, a także karmienie piersią, co umożliwi osiągnięcie odpowiedniej ilości mleka. 1

Podejście „wyczekujące” może powodować wcześniejsze wystąpienie problemów z karmieniem piersią. 1

Kobiety, które doświadczają opóźnienia w rozpoczęciu aktywacji wydzielania, po czterech tygodniach mogą nie być w stanie podtrzymać karmienia wyłącznie piersią. 2

Stany zagrożenia i opóźniona aktywacja wydzielania powinny być stosowane jako marker kliniczny do identyfikacji kobiet, które wykazują większe prawdopodobieństwo wystąpienia trudności z karmieniem piersią i wcześniejszego zaprzestania karmienia piersią. 2