Podstawy krok po kroku – narzędzia poprawy jakości laktacji dla OIOM-ów dla noworodków

Ten zestaw narzędzi do poprawy jakości laktacji (QI) dla OIOM-ów dla noworodków wspiera długotrwałe podawanie mleka matki biologicznej w°dużej dawce wszystkim dzieciom i krok po kroku opisuje

 • Czym jest poprawa jakości laktacji na OIOM-ie dla noworodków
 • Dlaczego poprawa jakości laktacji na OIOM-ie dla noworodków jest tak ważna

Jak rozpocząć realizację projektu.

Teacher explaining step-by-step framework to students and nurses

Czym jest poprawa jakości laktacji na OIOM-ie dla noworodków?

Program poprawy jakości laktacji na OIOM-ie dla noworodków służy do systematycznego podnoszenia jakości opieki laktacyjnej i stanu zdrowia niemowląt poprzez stosowanie najlepszych praktyk opartych na wiedzy.

Program poprawy jakości to prosty sposób na przetestowanie interwencji przeprowadzanych przed porodem i po porodzie, polegający na gromadzeniu, monitorowaniu i ocenie danych w celu przyjęcia, dostosowania lub odrzucenia zmian w praktykach opieki laktacyjnej.

Program poprawy jakości jest procesem ciągłym, a zmianie praktyk od samego początku projektu musi towarzyszyć zrównoważone planowanie.

Dlaczego poprawa jakości laktacji na OIOM-ie dla noworodków jest ważna?

Istnieje wiele globalnych, znormalizowanych programów wspierających karmienie piersią, które poprawiają zdrowie matki i dziecka:1

 • Karmienie piersią w ciągu 1 godziny od porodu
 • Wyłącznie karmienie piersią w pierwszych 6 miesiącach

Wskaźniki te nie mają jednak zastosowania do wrażliwej populacji matek i dzieci przebywających na OIOM-ie dla noworodków.

Poprawa jakości laktacji na OIOM-ie dla noworodków to program służący systematycznej poprawie opieki laktacyjnej i wyników zdrowotnych wrażliwych niemowląt dzięki opartym na wiedzy praktykom.

Jak wdrożyć poprawę jakości laktacji na OIOM-ie dla noworodków?

 1. Przygotowanie i planowanie projektu poprawy jakości
 2. Pomiar interwencji w opiece laktacyjnej
 3. Monitorowanie i ocena
 4. Zapewnienie zrównoważonej poprawy jakości laktacji na OIOM-ie dla noworodków

Krok 1: Przygotowanie i planowanie projektu poprawy jakości

Utworzenie grupy roboczej

Utworzenie grupy roboczej pozwala prowadzić i kierować projekt poprawy jakości poprzez oparte na współpracy planowanie, interwencję, weryfikację i wdrażanie zmian w praktykach.

Grupa robocza QI odpowiada za:

 • Planowanie i angażowanie osób uczestniczących w projekcie
 • Definiowanie celów i strategii projektu poprawy jakości laktacji na OIOM-ach dla noworodków
 • Prowadzenie projektu poprawy jakości
 • Zapewnienie odpowiedniej realizacji projektu poprawy jakości
 • Utrzymanie tempa i odpowiedzialności
 • Wspieranie zaangażowania organizacyjnego

Grupa jest odpowiedzialna za przegląd danych, identyfikację obszarów, na których należy się skoncentrować, oraz opracowanie zaleceń dotyczących wdrażania zmian w praktykach w celu osiągnięcia celów projektu.

Współpraca z „właściwymi” osobami jest cenna i pozwala wspierać najbardziej wrażliwe dzieci w otrzymywaniu przez długi czas odpowiednich dawek mleka matki biologicznej (OMM) oraz włączać skuteczne interwencje laktacyjne do codziennych praktyk.

 • Neonatolog, doświadczona pielęgniarka
 • Kierownik oddziału położniczego i OIOM-u dla noworodków (w tym sali porodowej)
 • Edukatorzy kliniczni na OIOM-ie dla noworodków/oddziale położniczym
 • Przedstawiciele pielęgniarek/położnych z OIOM-u dla noworodków
 • Przedstawiciele pielęgniarek/położnych z sali porodowej
 • Przedstawiciele pielęgniarek/położnych z oddziału położniczego
 • Specjalista ds. laktacji lub karmienia piersią
 • Asystent, który będzie gromadzić dane

Analiza bieżącej sytuacji

Interaktywna karta oceny OIOM-ów dla noworodków jest narzędziem, które może pomóc w samoocenie praktyk laktacyjnych na oddziale. Podczas realizacji programu poprawy jakości w wielu obszarach klinicznych, takich jak OIOM-y dla noworodków, oddziały położnicze i porodowe, może się zdarzyć, że obszary, które działają dobrze, wraz z ich lukami, wyzwaniami i barierami różnią się w zależności od obszaru klinicznego.

Krok 2: Pomiar interwencji w opiece laktacyjnej

Bez danych jesteś tylko kolejną osobą, która ma opinię

Po co gromadzić dane?

 • Zwracają uwagę na wyzwania
 • Pokazują, gdzie są luki/braki
 • Zapewniają dowody ilościowe
 • Motywują do działania
 • Tworzą rozmach i entuzjazm

Co mierzyć?

Ważne jest, aby mierzyć, właściwe wskaźniki. Poprawa jakości opieki laktacyjnej na OIOM-ie dla noworodków skupia się na danych ilościowych:

Liczenie przypadków

 • częstego odciągania pokarmu
 • w pełni poinformowanych matek

Pomiar czasu do

 • pierwszego odciągania
 • „napłynięcia” pokarmu

Pomiar proporcji (%)

 • ilości podawanego mleka matki biologicznej do ilości mleka od dawczyń i ilości mieszanki mleka krowiego
 • niemowląt otrzymujących > 50 ml/kg/dzień
 • matek karmiących wyłączne piersią na OIOM-ie dla noworodków i po wypisaniu z niego

Ważne jest, aby uwzględnić czas potrzebny na wyodrębnienie danych z rejestrów i wpisanie ich do bazy danych.

Ciągłe zbieranie danych

 • zapewnia serię punktów czasowych
 • pozwala odczytać z nich historię
 • umożliwia wykrycie zmian w momencie wystąpienia

Pomiar wartości bazowej

Gromadzenie danych w ujęciu prospektywnym pozwala uzyskać informacje zwrotne w czasie rzeczywistym. Bardzo ważne jest, aby posiadać dane sprzed interwencji – pozwoli to sprawdzić, czy interwencja przyniosła jakiekolwiek zmiany.

Grupa kontrolna – kohorta – musi dostarczyć informacji o pacjentach w czasie rzeczywistym przed interwencją. Grupa robocza może ustalić rozmiar i czas badania kohorty i zdecydować, czy określone grupy pacjentów, takie jak noworodki poniżej 1500 g/młodsze niż 32-tygodniowe, zostaną poddane analizie. Narzędzie do gromadzenia danych obsługuje selektywne dane grupowe do celów analitycznych.

Wprowadzanie zmian

Wprowadzanie zmian w praktykach mających na celu poprawę wyników wymaga współpracy ze wszystkimi oddziałami położniczymi i OIOM-em dla noworodków.

Ukierunkowana edukacja i szkolenia dla całego personelu medycznego, które angażują i wspierają matki i rodziny niemowląt przebywających na OIOM-ie dla noworodków, są ważne dla zapewnienia spójnych informacji dla matek. Aby doskonalić i utrzymywać najlepsze praktyki, wymagane są regularne szkolenia.

Krok 3: Monitorowanie i ocena

Poprawa jakości nie jest jednorazową interwencją, taką jak projekt badawczy. To proces ciągłego monitorowania, oceny, wprowadzania, dostosowywania lub odrzucania zmian w praktykach.

Regularne przeglądanie danych ma kluczowe znaczenie dla:

 • Zapewnienia prawidłowego gromadzenia danych, identyfikowania brakujących elementów i stosowania prawidłowego rejestrowania danych
 • Przeprowadzania oceny bieżącej sytuacji w czasie rzeczywistym
 • Identyfikacji braków
 • Wprowadzania dodatkowych szkoleń
 • Omawiania – w grupie roboczej – co się dobrze sprawdza, na czym należy się skupić w następnej kolejności i kto będzie odpowiedzialny

Konieczne jest też porównywanie poczynionych postępów w stosunku do miesiąca bazowego i miesiąca poprzedniego.

Krok 4: Zapewnienie zrównoważonej poprawy jakości laktacji na OIOM-ie dla noworodków

Poprawa jakości jest procesem ciągłym, a planowanie zrównoważonych zmian praktyk musi być wdrażane od samego początku.

Włączenie nowych interwencji do standaryzowanych codziennych praktyk wymaga czasu. Regularne gromadzenie danych dotyczących laktacji i karmienia niemowląt umożliwia monitorowanie i ocenę wyników praktyk oraz laktacji, a także utrzymanie i poprawę jakości opieki.

Wdrożenie programu regularnych szkoleń laktacyjnych umożliwia pracownikom służby zdrowia dostarczanie spójnych informacji i praktyk dotyczących laktacji i wspieranie matek z grup ryzyka oraz matek na OIOM-ach dla noworodków.

Źródła

1 UNICEF, WHO. Protecting, promoting and supporting breastfeeding: The baby-friendly hospital initiative for small, sick and preterm newborns. Geneva, New York: WHO; UNICEF; 2020. 42 p.