Zasoby poprawy jakości – narzędzia poprawy jakości dla OIOM-ów dla noworodków

Poprawa jakości laktacji na OIOM-ie dla noworodków to program służący systematycznej poprawie opieki laktacyjnej i wyników zdrowotnych niemowląt dzięki opartym na wiedzy praktykom.

Mother kissing baby on the hand

Model poprawy jakości 

Poprawa jakości wymaga ciągłych wysiłków mających na celu zmniejszenie zmienności procesów i zwiększenie korzyści, jakie te procesy przynoszą pacjentom.

Utworzenie zespołu poprawy jakości

Zrównoważona poprawa jakości/zmiana praktyk wymaga zaangażowania i wysiłku pracowników wielu specjalizacji w obrębie szpitala. Ustanowienie zespołu głównego jest ważnym pierwszym krokiem.

Należy pamiętać, że:

 • Nie ma potrzeby obsadzania wszystkich stanowisk przed rozpoczęciem
 • Personel medyczny może wypełniać wiele obowiązków
 • Dział/zespół poprawy jakości szpitala (jeśli istnieje) powinien być zaangażowany na wczesnym etapie

Ustalanie celów

Wyznaczanie celów ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia pełnej współpracy – dzięki temu wszyscy pracują nad wspólnym celem. Jest to również niezbędne, aby móc mierzyć skutki i informować o nich – jest to zasadniczy element zrównoważonej zmiany i motywacji.

Zespół poprawy jakości musi uzgodnić realistyczne i osiągalne cele, które są:

 • Konkretne
 • Mierzalne
 • Wykonalne
 • Realistyczne
 • Ograniczone czasowo

Rozpoznawanie potrzeb

Często pierwszym krokiem do osiągnięcia celu jest określenie możliwych przyczyn braku jego realizacji.

Można je określić poprzez:

Obserwację:
Polega ona na towarzyszeniu matce podczas jej doświadczeń w opiece nad dzieckiem, na przykład podczas rutynowej kontroli w ciąży, podczas porodu oraz pobytu na oddziale położniczym i noworodkowym. Pomocne jest konsultowanie się z matką i członkami rodziny w celu omówienia ich doświadczeń. Ten aspekt procesu poprawy jakości ma największy wpływ na pracowników i wdrażanie zmian w praktykach.

Mapowanie procesów:
Pokazuje, co się dzieje z matką i niemowlęciem na każdym etapie. Umożliwia zespołowi poprawy jakości określenie, które kroki mają kluczowe znaczenie i kto/który dział jest odpowiedzialny za wdrożenie procesu opieki.

Identyfikowanie czynników motywujących i wybór zmian

Analiza przyczyn i skutków pomaga grupie roboczej w ocenie przyczyn źródłowych problemów i ich skutków. Może to pomóc w określeniu głównych wyzwań i najważniejszych obszarów, na których należy się skoncentrować w celu poprawy.

Schematy czynników motywujących1 przedstawiają główne czynniki wpływające na doświadczenia matki i dziecka oraz pomagają określić, na jaki aspekt opieki należy wpłynąć, aby poprawić wyniki leczenia.

Schemat pracy to schemat ułatwiający wyznaczenie celów, określenie głównych obszarów, na których należy się skupić (czynników opowiedzialnych za proces), oraz opracowanie harmonogramu interwencji, które należy wykonać, aby osiągnąć założone cele.

Driver fishbone diagram

Testowanie zmian

Plan Do Study Act model

Ważną częścią modelu poprawy jest cykl PDSA (planuj, wykonuj, badaj, działaj)2,3 – wypróbowana i przetestowana metoda, która pomaga zaplanować wybraną interwencję, przetestować ją na małą skalę, a następnie sprawdzić przed podjęciem decyzji o dalszym postępowaniu. Składa się z czterech etapów.

 • Krok 1: Planuj – planowanie zmiany praktyki, która ma zostać wprowadzona, oraz przewidywanie, co stanie się w trakcie cyklu. Szczegółowe działania obejmują podjęcie decyzji, jakie dane będą zbierane, kto będzie wykonywał daną pracę, kiedy i gdzie zmiana zostanie wprowadzona.
 • Krok 2: Wykonuj – gromadzenie danych podstawowych, wdrażanie zmian w praktyce, pomiar i gromadzenie danych zgodnie z planem.
 • Krok 3: Badaj – analiza danych przed i po realizacji w celu ustalenia, czy wdrożony plan zaowocował poprawą, czy nie, w jakim stopniu i co można z tego wnioskować.
 • Krok 4: Działaj – powrót do początku, czyli planowania wdrożenia zmiany, jeśli jest gotowa do wdrożenia, a jeśli nie jest – do planowania wprowadzania zmian w następnym cyklu. Określenie, czy zmiana powinna zostać przyjęta, dostosowana czy odrzucona i kontynuowanie regularnych audytów.

Dzięki tej metodzie można być pewnym prawidłowości działania, a luki są wcześnie wykrywane i eliminowane. Regularne raportowanie we wszystkich oddziałach pomaga we współpracy i ukierunkowaniu na poprawę wyników leczenia pacjentów. Wnioski z jednego cyklu powinny wyznaczać działania w kolejnych cyklach.4

Źródła

1 Ishikawa K. Introduction to Quality Control. London, UK: Chapman and Hall; 1991. 435 p.

2 Deming Edwards W. Out of the crisis. Cambridge MA: MIT Center for Advanced Engineering Study; 1986. xiii, 507 p.

3 Deming Edwards W. The new economics for industry, government, education. Cambridge MA: Massachusetts Institute of Technology; 1993. 240 p.

4 Christoff P. Running PDSA cycles. Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care. 2018; 48(8):198–201.