Zachowanie karmienia piersią w czasach COVID-19: Wezwanie do działania

Jak dotąd pandemia COVID-19 miała znaczący wpływ na praktykę kliniczną w okresie ciąży, doradztwo i wsparcie laktacyjne. Ponad połowa personelu medycznego na oddziałach położniczych i OIOM-ach dla noworodków zgłosiła istotne zmiany w praktyce klinicznej.

mother in a hijab holding her wrapped up newborn baby-female Dr by her side touching the baby's head

System opieki zdrowotnej znajduje się pod znaczną presją, a personel wspierający jest w znacznym stopniu liczebnie ograniczony, co dotyczy szczególnie położnych i specjalistów ds. karmienia piersią.

W związku z tym młode matki są pozbawione niezbędnego wsparcia w pierwszych dniach karmienia piersią lub – jeśli dziecko nie może od razu zostać nakarmione – w zainicjowaniu i rozwinięciu laktacji długoterminowo. Ponadto pandemia COVID-19 wywołuje znaczący stres u matek karmiących piersią z różnych powodów.

Wezwanie do działania: Kroki, jakie pracownicy służby zdrowia mogą podjąć, aby chronić i promować proces karmienia piersią w czasie pandemii COVID-19 i nie tylko

Zapewnienie kontaktu matki z dzieckiem 

Jedną z ważniejszych form wsparcia matek ze strony personelu medycznego jest zapewnienie możliwie najwcześniejszego kontaktu „skóra do skóry”. Najlepiej, aby dziecko zostało przystawione do piersi w ciągu pierwszej godziny od porodu. Według najnowszych wytycznych CDC1 oraz Amerykańskiej Akademii Pediatrycznej (AAP)2 zaleca się, aby wszystkie matki — również te z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19 — przebywały ze swoimi dziećmi (umieszczenie noworodka przy matce) z zastosowaniem odpowiednich środków ostrożności w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia (zakrywanie ust i nosa, mycie rąk itp.).

Zapewnienie maksymalnego wsparcia w newralgicznym okresie po porodzie 

Pierwsze godziny i dni po porodzie mają decydujące znaczenie dla umożliwienia pomyślnego karmienia piersią.3, 4 Zapewnienie matkom odpowiedniego wsparcia i porady w tym okresie jest kluczowe, aby pomóc im zainicjować i utrzymać odpowiednią laktację.

Inicjowanie laktacji za pomocą laktatorów w razie potrzeby 

Wiele matek przerywa karmienie piersią, ponieważ czuje, że poziom ich laktacji jest niewystarczający dla wykarmienia dziecka.5, 6 Warto rozpoznać, które kobiety mogą odnieść korzyści ze wczesnego odciągania pokarmu celem inicjacji i budowania odpowiedniego poziomu laktacji w należytym czasie

Podczas wypisu ze szpitala

Personel medyczny powinien omówić z matką znaczenie regularnego, częstego karmienia piersią w domu w ciągu pierwszych dwóch tygodni po porodzie, co pozwoli na zrozumienie wagi osiągnięcia odpowiedniego długotrwałego poziomu laktacji. Jeżeli w pierwszych dniach karmienia piersią okazuje się nieskuteczne lub niemożliwe, konieczne jest korzystanie ze szpitalnego podwójnego laktatora, który zapewni prawidłową inicjację oraz pozwoli utrzymać odpowiednią ilość mleka.7

Przejście ze szpitalnej opieki na domową 

Może to obejmować wskazówki i porady dotyczące kontynuacji karmienia piersią, bieżące doradztwo oraz dostarczanie informacji na temat dostępnych zasobów. W opisanym wcześniej badaniu FMR Global Health dotyczącym personelu na oddziałach położniczych i OIOM-ach dla noworodków obie grupy stwierdziły, że wirtualne badania kontrolne i edukacja na temat środków zapobiegawczych mających na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia są kluczowymi elementami w zakresie wsparcia matek podczas karmienia piersią w domu.8 Takie wsparcie może mieć różne formy, w tym:

 • Wirtualne wsparcie w zakresie każdego problemu lub doradztwa laktacyjnego
 • Zalecenia dotyczące środków ostrożności minimalizujących ryzyko zakażenia
 • Rekomendacja wsparcia rodziny lub znajomych
 • Zachęcanie matek do karmienia piersią i/lub odciągania pokarmu w domu.

W raporcie FMR Global Health dotyczącym zachowania karmienia piersią w czasach COVID-19: Wezwanie do działania8 39% personelu oddziału położniczego i niemal połowa (47%) personelu OIOM-u dla noworodków zgłaszała zmiany w zakresie wsparcia udzielanego matkom przy wypisie. Co najważniejsze, obie grupy potwierdziły, że osobiste laktatory były dostarczane większej liczbie matek karmiących piersią, a w wyniku pandemii personel położniczy wypożyczał więcej laktatorów szpitalnych. Dlatego ważne jest upewnienie się, że kobiety, które muszą odciągać pokarm w pierwszych dniach, wiedzą, w jaki sposób otrzymać laktator szpitalny po powrocie do domu.7


Wnioski 

Pandemia COVID-19 miała znaczący wpływ na praktyki w zakresie macierzyństwa i karmienia piersią. W miarę postępowania pandemii potwierdzono, że nie występuje ryzyko zakażenia dziecka poprzez mleko matki.9 Udowodniono, że mleko matki wykazuje właściwości ochronne przed wirusem. Wykryto również w mleku kobiet, które przeszły COVID-19, neutralizujące przeciwciała.10, 14 Dlatego powszechnie uważa się, że karmienie piersią powinno być zalecane nawet u kobiet z COVID-19. Personel medyczny może udzielać bezcennych wskazówek i wsparcia, aby pomóc matkom w skutecznym karmieniu piersią, pomimo wyzwań stawianych przez pandemię i środków zapobiegających zakażeniom. Podczas pobytu w szpitalu należy umożliwić matce stały kontakt z dzieckiem i zapewnić wsparcie w zakresie odpowiedniej inicjacji laktacji. Biorąc pod uwagę skrócony czas pobytu matki w szpitalu w okresie pandemii COVID-19, konieczne jest zalecanie wsparcia na poziomie społeczności lokalnej oraz wykorzystywanie laktatorów szpitalnych – kwestie te powinny być wskazaniami w wytycznych klinicznych.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacje i materiały zamieszczone w niniejszej witrynie internetowej nie stanowią i nie mają na celu stanowić porady prawnej; jednocześnie wszelkie informacje dostępne w tej witrynie służą wyłącznie ogólnym celom informacyjnym. Informacje zamieszczone w tej witrynie internetowej mogą nie być zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Firma Medela zastrzega sobie prawo do uzupełniania tej witryny w dowolnym momencie lub do zmiany lub usunięcia wszelkich informacji lub materiałów w niej zawartych.

Niniejsza witryna zawiera łącza prowadzące do innych witryn internetowych należących do stron trzecich. Łącza te mają wyłącznie wpłynąć na poprawę komfortu czytelników, użytkowników lub obsługę przez przeglądarki; firma Medela nie zaleca ani nie popiera stosowania się do treści zamieszczanych w witrynach stron trzecich.

Informacje i materiały zawarte w niniejszej witrynie internetowej dostarczane są w obecnym stanie; nie udziela się żadnych gwarancji dotyczących braku błędów w treści. Chociaż dołożyliśmy starań w celu zapewnienia dokładności i kompletności informacji oraz materiałów zawartych w niniejszej witrynie, nie gwarantujemy ani nie zapewniamy dokładności, kompletności, adekwatności ani aktualności informacji i materiałów zawartych w tej witrynie bądź też z nią powiązanych.

Niniejszym wyraźnie zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za podjęte lub zaniechane działania w odniesieniu do treści zawartych w tej witrynie internetowej. Korzystanie z treści zawartych w niniejszej witrynie lub z nią powiązanych odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Firma Medela nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku korzystania z niniejszej witryny internetowej lub polegania na jej treści.

Źródła
 1. CDC. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Breastfeeding and Caring for Newborns; 2021 [zacytowane 6 lipca 2021]. Dostępne na: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/pregnancy-breastfeeding.html#mothers-suspected?
 2. Wykoff AS. Rooming-in, with precautions, now OK in revised AAP newborn guidance. AAP News. 2020; 22 lipca:1–3.
 3. Nilsson IMS et al. Focused breastfeeding counselling improves short- and long-term success in an early-discharge setting: A cluster-randomized study. Matern Child Nutr. 2017; 13(4).
 4. Widström A-M et al. Skin-to-skin contact the first hour after birth, underlying implications and clinical practice. Acta Paediatr. 2019; 108(7):1192–1204.
 5. Brown CRL et al. Factors influencing the reasons why mothers stop breastfeeding. CJPH. 2014; 105(3):e179-85.
 6. Wagner EA et al. Breastfeeding concerns at 3 and 7 days postpartum and feeding status at 2 months. Pediatrics. 2013; 132(4):e865-75.
 7. Meier PP et al. Which breast pump for which mother: An evidence-based approach to individualizing breast pump technology. J Perinatol. 2016; 36(7):493–499.
 8. FMR Global Health. Understanding the impact of COVID-19 on hospital maternity and breastfeeding practices; 2020 .
 9. Cheema R et al. Protecting Breastfeeding during the COVID-19 Pandemic. Am J Perinatol. 2020; doi: 10.1055/s-0040-1714277.
 10. Pace RM et al. Characterization of SARS-CoV-2 RNA, antibodies, and neutralizing capacity in milk produced by women with COVID-19. mBio. 2021; 12(1).
 11. Dong Y et al. Antibodies in the breast milk of a maternal woman with COVID-19. Emerging Microbes & Infections. 2020; 26(6):1–12.
 12. Fox A et al. Robust and Specific Secretory IgA Against SARS-CoV-2 Detected in Human Milk. iScience. 2020; 23(11):101735.
 13. van Keulen BJ et al. Breastmilk; a source of SARS-CoV-2 specific IgA antibodies [opublikowane online przed drukiem, 21 sierpnia 2020]. SSRN Electron J [Internet]; Dostępne na: https://ssrn.com/abstract=3633123.
 14. Juncker HG et al. Antibodies Against SARS-CoV-2 in Human Milk: Milk Conversion Rates in the Netherlands. J Hum Lact. 2021:8903344211018185.