Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Medela sp. z o.o.

  1. Administratorem danych jest Medela sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-531), ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email info@medela.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.medela.pl, telefonicznie pod numerem 22 865 12 50 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  2. U administratora danych osobowych nie został wyznaczony inspektor ochrony danych.
  3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu kontaktowym oraz w celu ochrony przed roszczeniami w związku z prowadzoną działalnością - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora danych).
  4. Administrator będzie przetwarzać dane do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu kontaktowym, a następnie przez 3 lata w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
  6. Dostęp do Twoich danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Medela - będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do kontaktu w sprawie zgłoszonej w formularzu kontaktowym”.